Όροι Ενοικίασης Τρέιλερ

08/07/2022

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εταιρεία εκμισθώνει στον Μισθωτή, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) για τη μεταφορά ιδιαίτερα βαρέων και ογκωδών προϊόντων, τα οποία ο Μισθωτής έχει αγοράσει από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Μισθωτής κατόπιν ολοκλήρωσης των αγορών του από φυσικό κατάστημα της Εκμισθώτριας έχει τη δυνατότητα να μισθώσει από την τελευταία ρυμουλκούμενο όχημα , ως περιγράφεται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτού ώστε να μεταφέρει από το κατάστημα προς τη διεύθυνση που επιθυμεί προϊόντα της Εταιρείας υπό τους όρους της παρούσας.


  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση ρητώς συμφωνείται ως ορισμένου χρόνου, αυτής ειδικότερα αρχομένης κατά την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσης ημερομηνία και λήγουσας την ημέρα επιστροφής του τρέιλερ στον Εκμισθωτή.

Τυχόν παράταση της μίσθωσης πραγματοποιείται υπό όρους και προϋποθέσεις ως αναφέρονται κατωτέρω.


  • ΜΙΣΘΙΟ

Η Εκμισθώτρια εκμισθώνει στον Μισθωτή ρυμουλκούμενο όχημα  (το «Μίσθιο»), διαστάσεων 160x100, μάρκας ΔΡΟΜΕΥΣ. Τα επί μέρους στοιχεία και προδιαγραφές του «Μισθίου» αναφέρονται στο  επισυναπτόμενο στο παρόν.


  • ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μίσθωμα για το ρυμουλκούμενο όχημα ορίζεται στο ποσό των 40€/μέρα και καταβάλλεται άπαξ κατά τη σύναψη της σύμβασης. Το μίσθωμα αυτό αφορά στη μίσθωση του ρυμουλκούμενο οχήματος για τη διάρκεια της παρούσης μίσθωσης όπως ορίζεται στον όρο 2 ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής, δεν θα επιστρέφει το ρυμουλκούμενο όχημα στην Εκμισθώτρια εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα οφείλει να καταβάλει στην τελευταία πρόσθετη χρέωση για την περαιτέρω χρήση, η οποία συμφωνείται στο ποσό των  50€  ανά ημέρα χρήσης.


  • YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ

5.1. Η Εκμισθώτρια υποχρεούται να παραχωρεί το ρυμουλκούμενο όχημα κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

5.2. Η Εκμισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει στον Μισθωτή μαζί με το ρυμουλκούμενο όχημα, την Άδεια Κυκλοφορίας, τη Βεβαίωση Ασφάλισης και 4 Ιμάντες πρόσδεσης.


  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

6.1 Ο Μισθωτής παραλαμβάνει το ρυμουλκούμενο όχημα από την Εκμισθώτρια, ανεπιφύλακτα και αφού έχει εξετάσει ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Ο Μισθωτής οφείλει να ελέγξει με προσοχή το ρυμουλκούμενο όχημα πριν το παραλάβει, να εξετάσει εάν αυτό είναι κατάλληλο για σύνδεση με το όχημα του ιδίου και να προχωρήσει στη φόρτωση και τοποθέτηση των προϊόντων  με ιδιαίτερη επιμέλεια. Από τη στιγμή παράδοσης του ρυμουλκούμενου οχήματος και αφού έχει πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος από τον Μισθωτή κατά τα ανωτέρω και συμπλήρωση του Δελτίου Παραλαβής – Παράδοσης που καταγράφεται η κατάστασή του, η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα που εμφανίσει το ρυμουλκούμενο όχημα.

6.2 Ο Μισθωτής οφείλει να οδηγεί το όχημα στο οποίο προσαρτάται το ρυμουλκούμενο όχημα με δέουσα επιμέλεια και τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο Μισθωτής φέρει ευθύνη έναντι της Εκμισθώτριας σε περίπτωση που παραδώσει το ρυμουλκούμενο όχημα στην τελευταία με φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη χρήση του οχήματος από τον Μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, η Εκμισθώτρια δικαιούται αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε από τον Μισθωτή.   Η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα προϊόντα που μεταφέρονται με το ρυμουλκούμενο όχημα υποστούν φθορά ή οποιαδήποτε ζημία κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά ή την εκφόρτωσή τους.

6.3. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το ρυμουλκούμενο όχημα στο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας από το οποίο το παρέλαβε. Κατά την επιστροφή, ο Μισθωτής υπογράφει Φόρμα Επιστροφής Ρυμουλκούμενου Οχήματος, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων και τυχόν ζημίες ή φθορές. Κατά την επιστροφή του ρυμουλκούμενου οχήματος, ο Μισθωτής παραδίδει στην Εκμισθώτρια την Άδεια Κυκλοφορίας και τη Βεβαίωση Ασφάλισης του ρυμουλκούμενου οχήματος και 4 ιμάντες πρόσδεσης που παρέλαβε κατά την παράδοση την έναρξη της μίσθωσης.

Με την υπογραφή της φόρμας από τον οδηγό δηλώνεται και η οριστική επιστροφή του ρυμουλκούμενου οχήματος στην Εκμισθώτρια.

6.4. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το ρυμουλκούμενο όχημα στην Εκμισθώτρια, εντός του συμφωνημένου χρόνου. Αν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του ρυμουλκούμενου οχήματος. Για όσο χρονικό διάστημα, ο Μισθωτής παρακρατεί το ρυμουλκούμενο όχημα μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα της Εκμισθώτριας να απαιτήσει και περαιτέρω ζημία.

6.5. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι το ρυμουλκούμενο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, ανήκει  στην πλήρη κυριότητα και νομή της Εκμισθώτριας και ότι ο ίδιος δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα επί του ρυμουλκούμενου οχήματος, εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στην παρούσα.

6.6.α) Σε περίπτωση ολικής κλοπής του ρυμουλκούμενου οχήματος, ο Μισθωτής θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε καταγγελία για το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που έγινε η κλοπή. Στη συνέχεια, ο Μισθωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εκμισθώτρια και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κλοπή να μεταβεί αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Εκμισθώτριας ή στο υποκατάστημα από το οποίο παρέλαβε το ρυμουλκούμενο όχημα εάν βρίσκεται εκτός Αθηνών, ώστε να γίνει η έγγραφη δήλωση της κλοπής.

β) Σε περίπτωση ατυχήματος προκληθέντος με ή χωρίς ευθύνη του Μισθωτή, δεν παρέχεται κάλυψη Αστικής Ευθύνης από το μεταφερόμενο φορτίο, και ο τελευταίος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εκμισθώτρια και να της γνωστοποιήσει τις ενέργειες στις οποίες έχει σχετικώς προβεί. Για οποιαδήποτε βλάβη του ρυμουλκούμενου οχήματος, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια με το ισόποσο της ζημίας. Εάν τρίτος, ο οποίος έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία λόγω ατυχήματος εγείρει αξίωση ή/και ασκήσει αγωγή κατά της Εκμισθώτριας, η τελευταία νομιμοποιείται να προσεπικαλέσει το Μισθωτή να αναλάβει την ανοιγείσα δίκη, να καταβάλει οποιοδήποτε επιδικασθησόμενο ποσό στον τρίτο/ενάγοντα ευθυνόμενος (ο Μισθωτής), ως Δικονομικός Εγγυητής.

6.7. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι ευθύνεται πλήρως έναντι της Εκμισθώτριας για την τήρηση όλων των όρων και διατάξεων της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει της παρούσας ή δηλώσει στην Εκμισθώτρια ψευδείς ή μη ακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, η Εκμισθώτρια δικαιούται να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής της ζημίας.

6.8. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι η Εκμισθώτρια δικαιούται ,προς εξασφάλιση ενδεχόμενης απαίτησής της αφορώσας σε απώλεια ή ζημίες επί του ρυμουλκούμενου οχήματος, να δεσμεύει το ποσό των 200€ σε πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, το οποίο θα αποδεσμεύεται αυτούσιο κατά τη λήξη της μίσθωσης και με την επιστροφή του ρυμουλκούμενου οχήματος στο υποκατάστημα από το οποίο ο Μισθωτής το παρέλαβε, αφού η Εκμισθώτρια εξετάσει το ρυμουλκούμενο όχημα και διαπιστώσει ότι ο Μισθωτής το παραδίδει στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς περαιτέρω φθορές, ζημίες ή/και βλάβες. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ρυμουλκούμενου οχήματος εντός 6 ημερών δεσμεύεται αυτομάτως το ποσό των 200€ επιπλέον της χρέωσης των 50€ ανά ημέρα καθυστέρησης και δηλώνεται η κλοπή του στην αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία.


  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

7.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερ¬μ第νεύε¬ται σύμφωνα μ’ αυτό.

7.2. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή έχουν σχέση με αυτήν, την ερμηνεία της και την εφαρμογή της, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.


  • ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Κάθε όρος της παρούσας συμφωνείται ως ουσιώδης και η παρούσα καταργείται ή τροποποιείται μόνο με έγγραφη συμφωνία των Μερών. Στην περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της διατηρούνται σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος δεν συμπεριλαμβανόταν εξαρχής στην παρούσα.

8.2. Καμία τροποποίηση της παρούσας δεν ισχύει, εάν δεν γίνει εγγράφως και δεν υπογραφεί από και για λογαριασμό των Μερών.

8.3. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των Μερών κα υπερισχύει οποιοσδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής.

8.4. Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από την Εκμισθώτρια των δικαιωμάτων της βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

8.5. Κανένα από τα Μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλον τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και, αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, έλαβε κάθε Μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

Επιστροφή στη λίστα
Κάντε τις πληρωμές σας με:
VISA MasterCard DINNERS Maestro Bank Upon delivery Iris
Ασφαλείς αγορές με:
Visa MasterCard

Best Workplaces
Best Workplaces Europe
superbrand
Επίλεξε κατάστημα παραλαβής
ή επίλεξε ένα κατάστημα εξυπηρέτησης: