ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ myPraktiker ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΩΡΑ!»

12/03/2019

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.» που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδ. Πειραιώς αρ. 176, με ΑΦΜ 094317955, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής καλουμένης«Διοργανωτής») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κάνε εγγραφή στο Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myPraktiker και μπες σε κλήρωση για μοναδικά δώρα!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»)με Δώρα: ένα (1) σετ κήπου το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) πολυθρόνες, μία (1) ομπρέλα και ένα (1) τραπέζι, τρεις (3) τηλεοράσεις Monitor Led 28’’ HD READY/60HZ/EK.A+ και δέκα (10) σετ εργαλεία χειρός LUX 54 τεμ. σε κασετίνα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας,έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myPraktiker από 12/03/19 έως 27/03/19. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της PRAKTIKER, καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό.

3) Σε περίπτωση, που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ως άνω, η PRAKTIKER δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή των Δώρων.

4) Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKTIKER, ήτοι www.praktiker.gr,στην επίσημη σελίδα της PRAKTIKER στο Facebook ήτοι www.facebook.com/praktikerhellas καθώς και με σήμανση στο δίκτυο καταστημάτων της PRAKTIKER, την 12.03.2019 καιώρα 09.00 π.μ., θα επικοινωνείται ο Διαγωνισμός  με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Κάνε εγγραφή στο Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myPraktiker από 12/03/19 έως 27/03/19 και μπες σε κλήρωση για μοναδικά δώρα!». Οι χρήστες, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους και να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myPraktiker,  είτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο www.praktiker.gr/Loyalty-Registration.aspx στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKTIKER, είτε κάνοντας εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης myPraktiker στα tablets των καταστημάτων,είτε κατεβάζοντας στο κινητό τους την εφαρμογή myPraktiker.

5) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία PRAKTIKER δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η PRAKTIKER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι του Διοργανωτή.

6) Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 12.03.2019 ώρα 09.00 π.μ.και θα ολοκληρωθεί την  27.03.2019 ώρα 23.59 μ.μ..Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί την 29.03.2019 ώρα 13.00 μ.μ.κλήρωση (ως κάτωθι αναφέρεται). Στην κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν 14 νικητές και 14επιλαχόντες.

7) Την 29.03.2019ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία του νομικού συμβούλου της PRAKTIKER, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα,η PRAKTIKER, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ εικοσιτεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμούhttps://www.praktiker.gr/Terms.aspxή στην επίσημη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/praktikerhellas.

8) Η PRAKTIKER, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα προσφέρει ως Δώρα στους νικητές του Διαγωνισμού:

·        ένα (1) σετ κήπου το οποίο περιλαμβάνει έξι(6) πολυθρόνες, μία (1) ομπρέλα και ένα (1) τραπέζι

·        τρεις (3) τηλεοράσεις Monitor Led 28’’ HD READY/ 60HZ/EK.A+

·        δέκα (10) σετ εργαλεία χειρός LUX 54 τεμ. σε κασετίνα

9) Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό ιστότοπο https://www.praktiker.gr/Terms.aspx εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα για επτά (7) ημέρες. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την PRAKTIKER, προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους από το κατάστημα PRAKTIKER που θα δηλώσουν. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους νικητές, στις τηλεφωνικές κλήσεις της διοργανώτριας εταιρείας, τα Δώρα του Διαγωνισμού θα κατακυρωθούν στους επιλαχόντες κ.ο.κ. Η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη διοργανώτρια εταιρεία, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρείας είτε για την ανάκληση ή για την αναδιανομή τους.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της PRAKTIKER και την παράδοση του Δώρου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της PRAKTIKER.

10) Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στη PRAKTIKER να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό.

11) Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

12) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της PRAKTIKER.

13) Έκαστο Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

14) Η PRAKTIKER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

15) Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

16) Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής εκάστου εκ των ανωτέρω Δώρων κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Η PRAKTIKER δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

17) Ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από την εταιρεία Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με την εταιρεία Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους, στην εταιρεία PRAKTIKER και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Διαγωνισμού,υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

18) Η PRAKTIKER διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον επίσημο ιστότοπο της PRAKTIKER www.praktiker.gr, στην επίσημη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/praktikerhellas,σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση,ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση, ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

19) Οι παρόντες Όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, στον επίσημο ιστότοπο της PRAKTIKER https://www.praktiker.gr/Terms.aspx.

20) H PRAKTIKER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα ισχύει δε από τη δημοσίευση αυτών στον επίσημο ιστότοπο της PRAKTIKERhttps://www.praktiker.gr/Terms.aspxPRAKTIKER δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της εταιρείας.

21) H PRAKTIKER σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. H PRAKTIKER συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: φύλο, ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email, διεύθυνση, ημερομηνία γενεθλίων για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για να αποστέλλει τα Δώρα στους νικητές. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε εταιρείες courier για την αποστολή των Δώρων σε περίπτωση που το Δώρο πρόκειται να αποσταλεί ταχυδρομικά στον νικητή. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η PRAKTIKER προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.praktiker.gr/Privacy-Notice.

22) Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικάμε το Διαγωνισμό αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


Επιστροφή στη λίστα
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΑΣ ΜΕ:
VISA MasterCard DINNERS Maestro American Express Bank Upon delivery MyBank
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ:
Visa MasterCard